Regulament de funcţionare

Reprezentativ

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

1. CADRU LEGISLATIV

Comisia funcţionează în acord cu modelul-cadru european numit CQAF – Comisia de Asigurare a Calităţii şi Educaţie şi Formare Profesională –  la nivel de principii, definiţii ale calităţii, metodologie şi instrumente de implementare.

Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul Economic Arad funcţionează pe baza ordinului MEC nr. 4889/09.08.2006, a Legii 87/2006  şi a Ordonanţei de urgenţă nr.75/12.07.2005, având responsabilitatea evaluării interne a calităţii. La nivel de sistem funcţionează prin ARACIP,  aceasta având responsabilitatea evaluării externe a calităţii.

Asigurarea calităţii este parte integrantă a procesului de dezvoltare instituţională, de aceea include şi PAS-ul. Comisia acţionează pe baza Manualului de autoevaluare care are la baza Ghidul de autoevaluare a Furnizorilor de Educaţie şi Formare Profesională(FEFP), elaborat la nivelul Comisiei Europene de Grupul Tehnic de Lucru pentru Asigurarea Calităţii în VET.

2.OBIECTIVELE COMISIEI

 1. Elaborarea conceptuală a sistemului de management al calităţii, în sensul definirii structurii lui organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a lui în managementul strategic al unităţii de învăţământ.
 2. Elaborarea strategiei de implementare  a sistemului de management al calităţii în unitatea de învăţământ şi supunerea ei dezbaterii în Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral.
 3. Elaborarea procedurilor de sistem în vederea realizării managementul calităţii.
 4. Definirea cerinţelor calitative care trebuie stipulate în planul de acţiune în domeniul calităţii.
 5. Stabilirea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor care se doresc a fi obţinute prin implementarea managementului calităţii.
 6. Analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea managementului calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor.
 7. Evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în Colegiul Economic Arad şi propunerea de soluţii corective, dacă acestea sunt necesare.
 8. Elaborarea strategiilor de audit intern şi extern.

 

3. LOCUL COMISIEI ÎN ORGANIGRAMA ŞCOLII

            Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este un organism consultativ al Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie în domeniul calităţii.

Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii este prezidată de Director şi condusă de un Responsabil pentru calitate.

Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii îşi desemnează un secretar, Responsabilul cu calitatea.

4. CALITATEA DE MEMBRU CEAC ŞI PROCEDURA DE SELECŢIE

Art. 1  Conform ordinului  MEC nr. 4889/09.08.2006 şi a Legii 87/2006  din C.E.A.C. fac parte 3 cadre didactice, un reprezentant al părinţilor, un reprezentant al sindicatului, un reprezentant al elevilor, un reprezentant al comunităţii locale.

Art. 2 Cadrele didactice care fac parte din  C.E.A.C. vor fi alese prin vot secret de către Consiliul profesoral pentru perioada unui mandat al conducerii. Aceştia trebuie să fi avut în ultimii trei ani calificativul « foarte bine » şi să aibă cel puţin gradul didactic II.

Art. 3  Reprezentanţii celorlalte categorii de membrii, vor fi numiţi de către organizaţiile sus menţionate. Este recomandabil ca aceştia să nu fie membrii în C.A. al şcolii.

5.INFIINTAREA CEAC

Se face prin decizia Consiliului de Administraţie al instituţiei de învăţământ.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la Colegiul Economic Arad este constituită în urma votului secret al  membrilor Consiliului profesoral din data de 8.09.2006, prin decizia Directorului Colegiului Economic Arad cu numărul 35/8.09.2006.

Modificarea componenţei CEAC se face urmând aceeaşi procedură ca şi la constituirea comisiei

6. COMPONENŢA COMISIEI

Din Comise fac parte următorii :

 • ENDRES NICOLETA- profesor, gradul didactic I- responsabilul comisiei
 • FARCAȘ ANIȘOARA – profesor, gradul didactic I- secretarul comisiei de calitate
 • EGERĂU FLAVIA-profesor, gradul didactic II- membru
 • TOMI NELI – reprezentantul sindicatului
 • BUPTE ANDREI- reprezentantul elevilor
 • NISTOR FLORENTINA- reprezentantul Consiliului reprezentativ al părinţilor
 • MĂDUȚA CRISTIAN –reprezentantul Consiliului Local Municipal Arad

7. ATRIBUŢIILE COMISIEI

 • elaborarea planului operaţional şi de acţiune al Comisiei
 • elaborarea documentelor de lucru ale Comisiei
 • observarea lecţiilor
 • strângerea şi gestionarea dovezilor
 • realizarea de evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor Comisiei şi analiza activităţilor Comisiei în perioada anterioară desfăşurării acestor întruniri
 • realizarea Planului de îmbunătăţire
 • realizarea Raportului de autoevaluare
 • elaborarea chestionarelor şi a fişelor de evaluare
 • centralizarea rezultatelor chestionarelor în vederea realizării Planului de îmbunătăţire
 • monitorizarea trecerii ritmice a notelor în cataloage
 • definirea rolurilor si a responsabilităţilor membrilor Comisiei în  realizarea acţiunilor
 • stabilirea ţintelor clare pentru îmbunătăţire şi a măsurilor pentru aprecierea gradului în care acţiunile stabilite au avut succes
 • monitorizarea formării continue a cadrelor didactice
 • elaborarea de strategii şi de proceduri pentru asigurarea calităţii
 • crearea unei baze de date proprii actualizată continuu, referitoare la asigurarea internă a calităţii
 • informarea cadrelor didactice asupra procesului de autoevaluare a calităţii în scoală(prezentări, dezbateri, mape de lucru)
 • monitorizarea activităţilor realizate în parteneriat cu agenţii economici
 • realizarea unui plan de acţiune privind implicarea celorlalţi membri ai personalului în activitatea de asigurare a calităţii

 

8.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR, RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

 • membrii C.E.A.C. au dreptul de asistenţă la ore în perioadele de evaluare internă
 • membrii C.E.A.C. au obligaţia de a respecta atribuţiile individuale din fişa postului
 • recompensarea activităţii membrilor C.E.A.C. se va face prin acordarea de puncte suplimentare la primirea gradaţiilor de merit
 • recompensarea membrilor C.E.A.C prin scutirea acestora de la efectuarea serviciului pe şcoală
 • recompensarea membrilor C.E.A.C.  prin participarea in proiecte de parteneriat cu instituţii din ţară şi străinătate
 • recompensarea membrilor C.E.A.C. pentru activitatea desfăşurată din fonduri extrabugetare, atunci când există această posibilitatea.

 

9.DOCUMENTE ELABORATE DE CEAC SI MODUL DE COMUNICARE CU ORGANISMELE DE CONDUCERE

Art. 1.  Documentele care trebuie elaborate de către membrii C.E.A.C. sunt:  Regulamentul de funţionare a comisiei, Rapoartele periodice de monitorizare interna(o dată la 2 luni); Raportul anual de autoevaluare; Planul de îmbunătăţiri; Regulamentul de funcţionare al Comisiei; documente specifice de lucru.

Art. 2. Legatura  C.E.A.C cu consiliul profesoral, cu personalul şcolii, cu elevii şi părinţii şi cu ceilalţi actori implicaţi în procesul instructiv educativ este asigurată prin participarea responsabilului C.E.A.C. la şedinţele C.A. atunci când este cazul sau de către un alt membru al C.E.A.C.

10.DISPOZITII FINALE

Calendarul generalizarii instrumentelor de asigurare a calităţii în educatie si formare profesională:

 • Monitorizare internă o dată la 2 luni începând din data de 1.12.2006 şi transmiterea formularului de monitorizare internă la ISJ – 1 ianuarie, 1 martie,1 mai  al anului şcolar în curs;
 • Monitorizare externă a procesului de autoevaluare- 15 mai al anului şcolar în curs;
 • Elaborarea Raportului de  autoevaluare şi transmiterea la ISJ/ ISMB si CNDIPT- 15 mai al anului şcolar în curs;
 • Efectuarea vizitelor de inspecţie pentru validarea procesului de autoevaluare- 15 mai – 15 iunie al anului şcolar în curs.
Reclame